From the ”state artist” to the artist dependent on the state: The Union of Visual Artists (of Romania) (1950-2010) - the Bucharest branch 
$: 550 000 RON / cca. 122 000 EUR (UEFISCDI: PN-II-RU-TE- 2014-4-0243, 01/10/2015 - 30/09/2017)I About the project/Despre proiect

EN: The project proposes to write a monographic study of the Union of Visual Artists of Romania (UAP) in the period 1950-2010 in the absence of a landmark study of one of the most important communist and postcommunist organizations that administers, controls and represents visual artists. The period of analysis includes both the communist regime, as well as the first 20 years of the democratic regime (1950-2010) so as to be able to capture in detail the transformation it suffered as a consequence. The project advances an analysis at several levels of this organization: an institutional sociologic approach, an analysis in terms of members and leading teams (elites), a research of the legal statutes that UAP went through and the definition of the artist, the relation with the communist and democratic state through a case study – that of producer of public monuments in Bucharest. The analysis of the relation with the Romanian state will include several types of interactions between the state and the artists through the investigation of archive documents unexploited until now (UAP, CNSAS, ANR, etc.), of interviews with those that governed the UAP and through the use of the methods specific to the analysis of the interdisciplinary field of art and politics. The project will disseminate its results through an international conference, a database with the UAP members, an index of the monuments realized by the UAP in Bucharest, as well as the publication of a monograph of UAP, of a volume including the presentations at the international conference, and a volume with archive unpublished documents.

De la ”artistul de stat” la artistul dependent de stat: Uniunea Artiștilor Plastici (din România) (1950-2010) – filiala București
RO: Proiectul propune crearea unei monografii a Uniunii Artiștilor Plastici din România (în perioada 1950-2010) în absența unui studiu de referință al uneia dintre cele mai importante instituții comuniste și postcomuniste care administrează, controlează, și reprezintă artiștii plastici. Perioada aleasă pentru studiu cuprinde atât regimul comunist, cât și primii 20 de ani ai regimului democratic (1950-2010) pentru a putea surpinde în detaliu transformările suferite de aceasta. Proiectul propune o analiză la mai multe niveluri a acestei organizații: o sociologie instituțională, o analiză în termeni de membri și echipe de conducere, o cercetare a statutelor legale pe care le experimentează UAP și a definiției artistului, a relației cu statul comunist și democratic și prin intermediul unui studiu de caz – cel al executării de monumente de for public în București. Analiza relației cu statul român va include diferitele tipuri de interacțiuni dintre stat și artiști prin intermediul cercetării documentelor de arhive neexploatate până acum (UAP, CNSAS, ANR, etc.), a unor interviuri cu responsabili UAP și prin utilizrea metodelor de analiză specifice câmpului interdisciplinar de artă și politică. Proiectul va disemina rezultatele printr-o conferință internațională, o bază de date cu membrii UAP, un index al monumentelor realizate de UAP București, precum și prin publicarea unei monografii a UAP, a unui volum cu prezentările din cadrul conferinței și a unui volum cu documente inedite de arhivă.II The team/Echipa:

PhD Caterina Preda, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București (Project Director).
Caterina Preda holds a PhD in Political Science of the University of Bucharest (2008) and just finished her postdoctoral scholarship as an Odobleja Fellow at the advanced studies center New Europe College in Bucharest (2014-2015). Caterina Preda has had several undergraduate and post-graduate scholarships in Europe and South America. Senior Lecturer (tenured) at the University of Bucharest, Department of Political Sciences, she teaches ‘Contemporary Latin America’, ‘Art and Politics’, and ‘Cultural memory in Eastern Europe and South America’ courses. She works on topics related to art and politics in modern dictatorships in Latin America and Eastern Europe as well as on issues related to art of memorialization in the two areas. She has published several scientific articles in international peer-reviewed journals, as well as chapters in volumes published at important publishing houses such as Routledge or Palgrave. Caterina Preda is currently working on a book project comparing several other cases in the Southern Cone and Eastern Europe from the perspective of the relation between art and politics. 

Dr. Caterina Preda, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București (Director de proiect).PhD candidate Alina Popescu
(http://u-paris10.academia.edu/alinapopescu) studied Sociology at the University Babeș-Bolyai (Cluj, Romania) and is a Ph.D candidate in Political Science at the Université Paris Ouest Nanterre la Défense. Her thesis deals with the phenomenon of censorship in Romanian Cinema during Ceausescu’s regime (1965-1989). She is fellow of the Marc Bloch Center in Berlin and associated researcher at CEREFREAVilla Noël in Bucarest. Among her publications are “Pintilie-films and censorship or How an author is born and a national film school dies” in a collective volume edited by IICCMER, (Polirom, Iași, 2014) and “Les archives de la Securitate, de nouvelles sources pour comprendre le fonctionnement de la cinématographie roumaine à l’époque communiste”, in L’Archive-Forme. Création, Mémoire, Histoire, edited by Giusy Pisano (L’Harmattan, Paris, 2014). Her research interests focus on East European Cinema, Censorship, Social and Cultural History of Communism, Art during the Cold War.

Drd Alina Popescu 
(http://u-paris10.academia.edu/alinapopescu) a studiat sociologia la Universitatea Babeș-Bolyai și la Université Paris Ouest Nanterre la Défense, unde este si doctoranda în Stiințe Politice. Teza sa abordeaza problematica cenzurii în cinematografia română din perioada comunistă. A beneficiat de mai multe burse de cercetare în România, Germania și Franța și în prezent este cercetătoare afiliată Centrului Marc Bloch din Berlin și CEREFREA Villa Noël din București. Printre articolele publicate recent se numără: “Filmele-Pintilie și cenzura sau despre nașterea unui autor și moartea unei școli naționale de film” (volum colectiv editat de IICCMER, Polirom, Iași, 2014) și “Les archives de la Securitate, de nouvelles sources pour comprendre le fonctionnement de la cinématographie roumaine à l’époque communiste” (volum colectiv editat de Giusy Pisano, L’Harmattan, Paris, 2014). Interesele sale de cercetare sunt legate de istoria socială și culturală a comunismului, cinematografia fostului bloc sovietic, cenzura, arta în perioada războiului rece. 

Ph.D. Dan Draghia 
Dan Drăghia holds a PhD  from the Faculty of Political Science – University of Bucharest with a thesis that deals with the workers' unrest in Romania as a result of the First World War. He worked as a researcher within The Institute for the Investigation of the Communist Crimes and the Memory of the Romanian Exile, where his main areas of expertise were minorities and exile, as well as the history of the communist movement in Romania. He is also an associate lecturer at the Faculty of Political Science - University of Bucharest. His research within the project deals with the way in which artists portrayed the past of the workers' movement and of the Communist Party.

Dr. Dan Drăghia 
Dan Drăghia reste doctor al Universității din București  - Facultatea de Științe Politice cu o teză despre trecutul mișcării muncitorești din România, în special despre perioada 1917-1921. A fost cercetător în cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Exilului Românesc, acolo unde principalele sale domenii de expertiză au fost minoritățile, exilul românesc, dar și trecutul mișcării comuniste din România. A lucrat de asemenea ca lector asociat la Facultate de Științe Politice – Universitatea din București. Cercetarea sa în cadrul proiectului analizează modul în care artiștii au zugrăvit trecutul mișcării muncitorești și al Partidului Comunist.

PhD candidate Dumitru Lăcătușu
Dumitru Lăcătuşu is a PhD student of History Faculty, “Alexandru Ioan Cuza University”, Iaşi. His main studies and articles are about communist repression, biographies of the Securitate officers, anticommunist dissidence. His research concerns the relationship between artists and the Securitate.

Drd Dumitru Lăcătușu
Dumitru Lăcătuşu este doctorand al Facultăţii de Istorie, “Universitatea Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Principalele sale publicaţii privesc represiunea în timpul regimului comunist, biografii ale ofiţerilor de Securitate, disidenţa anticomunistă. Cercetarea sa priveşte relaţia dintre artişti şi Securitate.

MA Cristina Stoenescu
Cristina Stoenescu has graduated the master programme of the Centre for Excellency in Image Studies in Bucharest and the Arts & Heritage track for graduate studies at the University of Maastricht. She has specialised in the history of contemporary art, with a focus on curatorship. She has cultivated an interest in the archive study of the Union of Visual Artists in Romania (UAP) ever since 2011 when the results of her archive research were published in a special edition of the Studia Politica (No.4/ 2011), entitled ”Continuities and Contrasts in the Post-communist Romanian Artistic Space”. During her Romanian graduate studies she helped document the project: X20: A radiography of Romanian Art after 1989”. Presently, Cristina Stoenescu focuses her research on UAP's recent history, in terms of attempted institutional reforms and exhibition programmes.

Specialist documentație studii, Cristina Stoenescu
Cristina Stoenescu este absolventă a programului masteral Teoria și Practica Imaginii al Centrului de Excelență în Studiul Imaginii. Din ianuarie 2016 este și absolventă a studiilor masterale de Artă și Patrimoniu de la Universitatea din Maastricht, unde s-a specializat pe istoria artei contemporane. În 2011 a început aprofundarea studiilor de arhivă, odată cu publicarea articolului „Continuităţi şi contraste în spaţiul artistic postcomunist românesc” într-un număr special al revistei Studia Politica (Nr. 4/ 2011), realizat în urma analizei documentelor din arhiva Uniunii Artiștilor Plastici de la Combinatul Fondului Plastic. Această cercetare a continuat și pe durata studiilor în România, în calitate de documentarist pentru proiectul „X20: O radiografie a artei românești după 1989”. În prezent Cristina Stoenescu este interesată de istoria recentă a UAP, mai ales cu privire la încercările de reformă ale instituției post-'89 și a programelor sale de expoziții artistice.

III Expected Research Results/Rezultatele cercetării:
A volume of documents to be published in 2016.

A volume of the presentations at the international conference organized inside the project (2016).

A monograph of the Union of Visual Artists in Romania (1950-2010).

A database with the members of the UAP.

A database with the monuments realized in Bucharest by the Bucharest branch of the UAP.